Algemeen

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We streven ernaar ons in alle gevallen te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
  • Er zorg voor dragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Doelbinding / gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt (opslaan en gebruiken) voor de inzet van vrijwilligers tijdens de door de stichting georganiseerde evenementen. De volgende gegevens worden verwerkt: naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en foto.

Registratie en wijzigen persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden geregistreerd in een beveiligd programma, waar de vrijwilliger zelf ook kan inloggen. In dit programma kan de vrijwilliger, in een afgeschermd profiel, zelf persoonsgegevens inzien, aanpassen en verwijderen. Voor uitleg en inlog instructie gaat u naar de website www.oranje-borculo.nl/vrijwilligers. Een andere mogelijkheid om wijzigingen door te geven is een mailtje sturen naar

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Verder zullen wij persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Mochten wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Gebruik foto’s en video opnamen

Tijdens de door ons georganiseerde evenementen worden foto’s en video opnamen gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt op onze website www.oranje-borculo.nl en social media accounts geplaatst.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met het bestuur op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via secretariaat@oranje-borculo.nl