• banner septemberfeest
 • banner septemberfeest
 • banner septemberfeest
 • banner septemberfeest
 • banner septemberfeest
 • banner septemberfeest
 • banner septemberfeest
 • banner septemberfeest

Toelichting deelname Septemberfeest 2018

Straat- en objectverlichting:

Een straat of buurt kan zich inschrijven voor een straat- en/of objectverlichting op grond van het volgende:

 • Deelnemers worden verzocht om een uitgebreide omschrijving van de straat/object verlichting te geven, zodat de jury beter op de hoogte is van de achtergrond van de versiering. Indien omschrijving niet voldoende is, kan betrokkene hierover worden aangesproken.
 • Wanneer een straat of buurt zowel een straat- als een objectverlichting opgeeft dient de objectverlichting qua ontwerp aan te sluiten bij het ontwerp van de straatverlichting.
 • De jurering voor de objectverlichting is op woensdag 5 en donderdag 6 september, voor de straatverlichting is deze op donderdag 6 september. Bij opgave van zowel een straat- als objectverlichting is de jurering op donderdag 6 september.
 • Er is een publieks- en een vakjury. De publieksjury geeft één cijfer per straat of buurt voor het totaalplaatje. Hieruit volgt de publieksprijs. De vakjury beoordeelt de uitvoering van de versiering. Er wordt gejureerd op basis van de volgende 4 aspecten: algemene indruk, originaliteit, afwerking en verlichting. De telling van de algemene indruk zal dubbel meewegen; concreet betekent dat deze voor 40% zal meetellen. De overige 3 aspect zullen gelijkwaardig voor de resterende 60% meetellen.
 • Net als vorig jaar, zal er voor nieuwe straten of buurten een éénmalige aanmoedigingspremie worden gegeven. Deze bedraagt voor een nieuwe straatversiering € 150 en voor een nieuwe objectversiering € 75,-
 • De hoogte van het prijzengeld wordt altijd na afloop van het feest vastgesteld, dit alles afhankelijk van het financiële resultaat van de Septemberfeesten. Bij de uitkering van het prijzengeld van de straten, wordt, binnen de categorieën kleine straten en grote straten, rekening gehouden met de omvang van de straatversiering. Om zo tot een eerlijk en evenwichtige verdeling van het prijzengeld te komen.

 

Tuinverlichting:

De jurering voor de tuinverlichting is op dinsdag 4 en woensdag 5 september. Net als voorgaande jaren worden de tuinen met 70 punten of minder uitgesloten van jurering. Deze tuinen ontvangen een attentie. Tuinen met meer dan 70 punten worden beoordeeld door een jury en komen in aanmerking voor een geldprijs.

 

Optocht:

De optocht is op zaterdag 8 september en hierbij de volgende toelichting:

 • Deelname is geheel voor eigen risico.
 • De optochtcategorieën zijn: “Grote wagens”, “Kleine wagens” en “Loopgroepen”.
 • Er is een publieks- en een vakjury. De publieksjury geeft één cijfer aan elke deelnemer. Hieruit volgt één publieksprijs. Per categorie is er een vakjury die de deelnemers op 2 momenten beoordeelt: bij de opstelplaats en tijdens de optocht.
 • De bekendmaking van de prijswinnaars zal na de optocht plaats vinden in de feesttent.
 • Een optochtwagen voor de categorie “Grote wagens” moet een oppervlakte hebben van minimaal 18m². Hierbij wordt de bovenkant van de wagen gemeten waar de voorstelling op staat. De tractor of ander trekkend voertuig moet niet mee gemeten worden. Het gaat alleen om de voorstelling.
 • Voor de categorie “Kleine wagens” geldt een minimale oppervlakte van 6 m². Wagens die kleiner zijn, zullen worden ingedeeld bij de categorie loopgroepen.
 • De hoogte van de wagen mag maximaal 3,80 meter bedragen.
 • Indien een wagen te hoog is waardoor er schade ontstaat aan bijvoorbeeld straatverlichting, dan kan deze verhaald worden op de deelnemers van de wagen.
 • Er mag tijdens de optocht niet gecollecteerd worden, ook niet voor goede doelen.
 • Optochtwagens moeten de hele route zonder problemen kunnen afleggen. De afmetingen van de wagens mogen geen beletsel zijn. Deelnemers moeten zelf vooraf controleren of alle obstakels langs de route gepasseerd kunnen worden. Houd ook rekening met het feit dat er publiek langs de route staat.
 • Muziek op de wagen mag alléén als de muziek bij de voorstelling hoort. Het geluidsniveau mag niet te hoog zijn, dit ter beoordeling door de optochtcommissie.
 • Op de opstelplaats voor het begin van de optocht mag géén muziek worden aangezet. De muziek zal bij het jury moment tijdens de optocht worden betrokken.
 • Als tijdens de optocht blijkt dat er toch te luide muziek wordt gebruikt wordt er geen prijzengeld betaald.
 • Deelnemen aan de optocht met oude auto’s of op een andere wijze milieu vervuilende voertuigen is niet toegestaan.
 • Deelnemers en/of voertuigen die niet voldoen aan de voorwaarden voor deelname zullen in ieder geval worden uitgesloten van jurering en in sommige gevallen ook van deelname worden uitgesloten. Eén en ander is volledig ter beoordeling van het bestuur van de Stichting Nationale Feest- en Herdenkingsdagen te Borculo en zijn medewerkers.
 • Zodanig drankgebruik voor of tijdens de optocht, waardoor de veiligheid van deelnemers en/of toeschouwers in gevaar komt, leidt tot uitsluiting van deelname of verwijdering uit de optocht. Er kunnen onverwachte controles gehouden worden door de politie. Er mag niet op de openbare weg gedronken worden, dit is strafbaar. De organisatie acht zich niet verantwoordelijk voor het (wan)gedrag van deelnemers aan de optocht, zowel tijdens de optocht, als tijdens het wachten voor de start.
 • Het organisatiecomité is gerechtigd om de criteria zelfs vlak voor de optocht te veranderen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de verdeling over de verschillende categorieën niet optimaal is.

 

Volg ons.